Home / Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van De Block Uniq Print. Gevestigd en kantoorhoudende te 1095 MP te Amsterdam, Eef Kamerbeekstraat 578, Nederland.

ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan : iedere rechtspersoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger is, gemachtigde(n), rechtverkrijgenden en erfgenamen.

3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

AANBIEDING

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zond er opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, hinden of slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.

4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling-voldoende kredietwaardig schijnt voor de gelden de nakoming van de overeenkomst.

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-. als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

6. Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk, danwel wenselijk achten- voor een juiste uitvoe - ring van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

7. De wederpartij is gehouden de voor de uitvoering van de opdracht benodigde teksten en / of andere materialen binnen 5 dagen na de datum waarop de overeenkomst is gesloten aan ons ter beschikking te stellen. Indien genoemde teksten en, of materialen niet tijdig worden geleverd, behouden wij ons het recht voor deze naar eigen goeddunken te verzorgen. Wederpartij kan in dat geval geen aanspraken doen gelden voor de niet behoorlijke uitvoering.

8. Tenzij de opdracht uitdrukkelijk bijzonderheden voorschrijft, geschiedt de vormgeving geheel naar ons inzicht. Wederpartij staat in voor de juistheid van de goedgekeurde of als goedgekeurd te beschouwen reclame-uitingen.

9. Wij bedingen en de wederpartij verleent ons het recht afbeeldingen van de aan hen geleverde artikelen eventueel met logo van de wederpartij op te nemen in brochures en advertenties voor reclamedoeleinden.

PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: - exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, - inclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, - vermeld in Europese valuta; eventueel koerswijzigingen worden doorberekend.

2. Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging, moeten worden vermeld.

3. Voor rekening van de wederpartij komen de kosten, verbonden aan het aanbrengen van wijzigingen in de in verste instantie overeengekomen uitvoeringen.

LEVERING

1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis / bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen op eventuele tekorten en,"of beschadigingen te controleren, dan wel deze controles uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

3. Eventuele tekorten en/'of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke hij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijnen beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

TRANSPORT/RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d, wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming, van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling, treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de treffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 5. De wederpartij zal ons vrijwaren tegen elke actie van derden, welke is gebaseerd op de bewering, dat wij met de door ons voor de wederpartij geproduceerde en aan wederpartij geleverde reclameartikelen inbreuk maken op een intellectueel/industrieel eigendomsrecht. Wij zullen de wederpartij onverwijld van een dergelijke actie in kennis stellen.
 6. De verkoper kan door de koper niet verantwoordelijk gehouden worden, indien contractuele afspraken betreffende goederen niet of later uit gevoerd worden of zullen worden, indien de vertraging of niet-levering veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden, waaraan de verkoper geen schuld heeft of door de verkoper in redelijkheid niet te beïnvloeden zijn. Onder voorbehoud van de algemeenheid van het voorgaande zullen de volgende gebeurtenissen in ieder geval worden beschouwd als onvoorzien:
  1. Overmacht of force majeur, ontploffing, overstroming, storm, brand of ongeluk.
  2. Oorlog, oorlogsdreiging, sabotage, oproer/opstand, invordering.
  3. Wetgeving, bepaling, regelgeving, verordening of enige andere maatregel uitgevaardigd door landelijke of lokale officiële instantie(s).
  4. Import of export regelgeving of embargo.
  5. Staking of andere actie veroorzaakt door arbeidsconflict of dispuut, al dan niet betreffende eigen medewerkers of derde partijen.
  6. Problemen met het verkrijgen van materiaal, werkkracht, brandstof, onderdelen of machines of werktuigen
  7. Uitvallen van elektrische stroom of defect raken van machines.
 7. Waarschuwing: badges met magnetische bevestiging mogen niet gedragen worden door patiënten met een pacemaker. Verder moeten de magneten op een minimale afstand van 20 cm van betaal- en andere passen met magneetstrip of andere voor magnetische velden gevoelige apparaten gehouden worden.
 8. Moderne kleding wordt op vele manieren afgewerkt en/of gecoat. Daarom bevelen verkopers aan dat gebruikers de beste combinatie van heatseal methodes en parameters onderzoeken alvorens tot montage over te gaan. De verkoper accepteert geen verantwoordelijkheid voor incorrect gemonteerde decoraties.
 9. De koper gaat akkoord dat kleine verschillen in kleur kunnen optreden, in het bijzonder met digitale print, specifiek verschillen die optreden tussen voorbeeld artikelen en de verkoper’s productie.

RECLAMES

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na de levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

RETOUREN

1. Vergist met uw aankoop? Of is het stuk? Dat is vervelend. En wij willen dat graag voor u oplossen. Wat dat precies inhoudt zetten we graag even op een rijtje.

 • 14 dagen bedenktermijn op al onze producten.
 • Bij ruilen: uw nieuwe product vaak al de volgende dag in huis.
 • Bij retour: uw geld binnen veertien werkdagen terug.
 • Bij mankementen: een goed product vaak al de volgende dag in huis.

Uw heeft het recht om uw bestelling tot 14 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten teruggestort. Enkel de kosten voor retour van uw locatie naar Uniq Print zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking aan Uniq Print geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht willen we u vragen gebruik te maken van ons contactformulier.

2. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade overlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde, 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid - door het ontstaan der vordering op al die goederen waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, danwel waarvan zij deel uit maken. Na definitieve invoering van het NBW geldt fiduciaire eigendom als bezitloos pandrecht.

BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling per factuur bij aflevering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro- afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. In geval de wederpartij:

A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

C. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

D. nalaat een factuurbedrag, of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

E. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel vergaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbinden te beschouwen zonder dat enig rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is zij geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en interessen.

RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voorrekening van de wederpartij. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

1. Alle geschillen, waaronder die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zuilen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.